માણસા નગરપાલિકા ના સભ્યશ્રી ની માહિતી


નામ :-
હોદ્ધો:-
વોર્ડ નંબર:-
ફોન નંબર :-
નામ:- શ્રીમતી ગીતાબેન મુકેશજી ઠાકોર
હોદ્ધો:- ઉ૫પ્રમુખશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 1
ફોન નંબર:-9727275292
નામ :- શ્રી મફતલાલ વિસાભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 1
ફોન નંબર:- 9998513063
નામ:- શ્રી દિગ્વિજયસિંહ હરિચંદ્રસિંહ રાઓલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 1
ફોન નંબર :- 9537443044
નામ :- શ્રીમતી પારૂલબેન કનુભાઈ શાહ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 1
ફોન નંબર :- 9904679118
નામ :- શ્રીમતી ગીતાબેન નવનીતભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી 
વોર્ડ નંબર:- 2
ફોન નંબર:- 9714369706
નામ :- શ્રીમતી મીનાબેન શૈલેષભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 2
ફોન નંબર:- 9904152045
નામ :- શ્રી કીર્તીકુમાર જીવણલાલ ૫રમાર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 2
ફોન નંબર:- 99782 70367
નામ :- શ્રી કમલેશભાઈ સોમાભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 3
ફોન નંબર:- 9904726555
નામ :- શ્રીમતી ભારતીબેન ગોવિંદભાઈ દરજી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 3
ફોન નંબર:- 9825450964
નામ :- શ્રીમતી રુ૫લબેન હિતેષકુમાર જાની
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 3
ફોન નંબર:- 9428355468
નામ:- શ્રી રાજુજી બળદેવજી ઠાકોર
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 3
ફોન નંબર:- 9979163086
નામ:- શ્રીમતી સુનિતાબેન કનુભાઈ પ્રજા૫તિ
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 4
ફોન નંબર:- 9624066633
નામ:- શ્રીમતી સોનલબેન સુરેશજી ઠાકોર
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 4
ફોન નંબર:-
નામ:- શ્રી લક્ષ્મણભાઈ પુંજીરામ રાવળ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 4
ફોન નંબર:- 9723270914
નામ:- શ્રી વિજયસિંહ અમરસિંહ રાઓલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 4
ફોન નંબર:- 9825721847
નામ:- શ્રી આશીષભાઈ અમરતભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 5
ફોન નંબર:- 9824690017
નામ:- ર્ડા.પંકજકુમાર શીવાભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 5
ફોન નંબર:- 9428852751
નામ:- શ્રીમતી રંજનબેન મહેન્દ્રભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 5
ફોન નંબર:- 9408543315
નામ:- શ્રીમતી સુનિતાબેન કમલેશભાઈ વાઘરી
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 5
ફોન નંબર:- 7490937810
નામ :- શ્રી સુનિલભાઈ રમેશભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 6
ફોન નંબર:- 9924383130
નામ :- શ્રી મહેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 6
ફોન નંબર:- 9426488368
નામ :- શ્રીમતી મોહનબેન મોતીલાલ પુરોહિત
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 6
ફોન નંબર:- 9924134627
નામ:- શ્રીમતી કૈલાસબેન વિષ્ણુભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 6
ફોન નંબર:- 9426352109
નામ:- શ્રીમતી નિરમાબેન એ. પ્રજા૫તિ
હોદ્ધો:- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 7
ફોન નંબર:- 8401908348
નામ :- શ્રીમતી કૈલાસબેન અરવિંદભાઈ ૫ટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 7
ફોન નંબર:- 9427544027
નામ:- શ્રીમતી જયોત્સિનાબેન પ્રતા૫જી ઠાકોર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 7
ફોન નંબર :- 9904328831
નામ :- શ્રી બાબુજી ચંદુજી ઠાકોર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
વોર્ડ નંબર:- 7
ફોન નંબર:- 7041315571
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.


Total Visitor : 2688
  Developed By


  સંપર્ક:- માણસા નગરપાલિકા, માણસા
  (O).02763-270369  E-Mail : Manasa_nagarpalika@yahoo.co.in
                                                                                                                                                                                                 Remot Support